Programma

12:00 uur: Inloop met koffie/thee en inschrijven workshops

12:30 uur: Welkom door dagvoorzitter Redouan Ouled Radi (jongerenwerker)

12:40 uur: Introductie op het thema door een ervaringsdeskundige

12:50 uur: Inleiding door Hans Uneken (Regio Gooi en Vechtstreek)

13.00 uur: Lunch met speciale opdracht

13:45 uur: Uitleg middagprogramma

14:00 uur: 2 workshoprondes

16:30 uur: Verrassingsoptreden

17:00 uur: Plenaire afsluiting

WORKSHOPS

In het programma worden de volgende workshops aangeboden. U kunt tijdens de inloop op 31 januari uw voorkeur aangeven. Uiteraard geldt daarbij: vol is vol.

Nr. Titel Omschrijving
1 Positieve groepsdruk: the do’s and don’ts Iedereen heeft wel eens groepsdruk ervaren. In de puberteit speelt dit thema een extra grote rol. Hoe kunnen we groepsdruk onder pubers positief inzetten en dus preventief toepassen? Wat werkt wel en wat werkt niet?
2 Consultatie en Adviesteam Het Consultatie en Adviesteam biedt als onafhankelijk expertiseteam advies en ondersteuning aan profesionals bij vragen over jeugdhulp. In deze workhop wordt ingegaan op de werkwijze van het team en de beschikbare vormen van ondersteuning.
3 M@ZL Ziekteverzuim in het voortgezet onderwijs wordt in onze regio opgepakt volgens de M@ZL-methode; niet vanuit controle maar vanuit gedeelde zorg. In deze workshop delen we best-practices, vragen we u actief na te denken over de ziekteverzuimaanpak op school en inventariseren we met elkaar de knelpunten met mogelijke oplossingen. Tot slot zal er informatie gegeven worden over gespreksvoering met de ziekgemelde leerling en ouders. 
4 Kindtool Positieve gezondheid Onlangs is de kindtool Positieve gezondheid ontwikkeld. Met deze tool kunt u samen met het kind breder kijken naar gezondheid en bespreken wat voor hem/haar belangrijk is. Focus op wat goed gaat, de talenten en mogelijkheden. Zet een kind in zijn kracht. In de workshop kijken we naar de toepassing van de kindtool Positieve gezondheid in de setting school, welzijn en zorg.
5 Welbevinden en sociale veiligheid binnen de Gezonde School Kinderen die lekker in hun vel zitten, presteren beter. Belangrijk is dat elke leerling de ruimte krijgt zich te ontwikkelen en fouten te maken. Sommige leerlingen zijn kwetsbaarder dan anderen. Hoe kan de Gezonde School aanpak helpen om structureel te werken aan het versterken van het mentaal welbevinden van alle leerlingen? En welke rol speelt elke partij hierbij?
6 Uit het strijdkader blijven bij complexe scheidingen; hoe doe je dat? Op elk van de zorgdomeinen hebben we te maken met ouders in scheiding. Een deel daarvan is dusdanig complex dat professionals erin betrokken dreigen te worden. In deze workshop behandelen we wat een strijdkader is en doen we een praktijkoefening om uit dit strijdkader te blijven.
7 Trauma; de do's en don'ts Ook in onze regio zijn er kinderen met trauma. In deze workshop bekijken we samen de korte film 'Het meisje met de jurk'. Na afloop gaan we met elkaar in gesprek over signalen van trauma en hoe we vanuit onze eigen expertise een kind met een trauma kunnen begeleiden.
8 Hoe herken je verslaving en maak je het bespreekbaar In onze werkvelden hebben we steeds meer te maken met psychiatrische klachten. Daarbij speelt verslaving vaak een grote rol. In deze workshop praten we over onderliggende oorzaken, hoe je middelenmisbruik kunt herkennen en wat je vervolgens kunt doen. Als professional en als ervaringsdeskundige.
9 Steunouder, preventieve inzet in Gooi en Vechtstreek Steunouders zijn bedoeld voor gezinnen waar een eigen netwerk ontbreekt. Een steunouder kan ouders én kinderen helpen en daardoor de inzet van (zwaardere) hulpverlening voorkomen. Onderwijs en jeugdzorg hebben een belangrijke functie bij het signaleren en aanmelden van (overbelaste) gezinnen. In de workshop wordt een nadere uitleg gegeven over de inzet van steunouders én worden ervaringen gedeeld. 
10 Peuterwerk = sociaal werk Waarin onderscheidt peuterwerk zich van opvang? Wat is de toegevoegde waarde als je het inzet als sociaal werk voor het preventieve voorveld? In deze workshop delen we hoe het peuterwerk vanaf dit jaar wordt ingezet en hoe wordt samengewerkt met onderwijs, opvang en jeugdzorg. 
11 Vroegdiagnose bij hoogbegaafde kinderen Er komt steeds meer belangstelling voor hoogbegaafdheid. Bovendien komt er geld beschikbaar voor de bijbehorende problematiek. Hoe kunnen we deze ontwikkelingen benutten om hoogbegaafdheid vroeger te signaleren en hoe gaan we er vervolgens mee om?
12 Preventie in voor- en zijveld Preventie kan ook plaatsvinden in het voorveld (kinderopvang) of het zijveld (naschoolse opvang en het Kind Talent Centrum). In deze workshop bespreken we in debatvorm hoe preventie hier gestalte krijgt en wat er beter kan.
13 Mindset Bij de motivatie van prestaties van kinderen horen twee soorten mindsets: de fixed mindset (vast) en de growth mindset (groeien). In deze workshop wordt een toelichting op het thema verzorgd én onderzocht hoe we de theorie kunnen inzetten voor preventie.
14 Hoe gaat het met u/jou? We krijgen steeds vaker te maken met gezinnen met een allochtone achtergrond. Cultuurverschillen kunnen hierbij een complicerende factor zijn. Hoe kunnen we hier met elkaar het beste mee omgaan?